Wanneer word 'n skeidingsooreenkoms aanbeveel??

Deur Gabi Neuhaus en Jasmine Helbling

Die gades sit hul regte en verpligtinge in 'n skeidingsooreenkoms uiteen. Die ooreenkoms reguleer slegs die feitelike skeiding en ontwikkel nie die regsgevolge van 'n egskeiding nie. In die geval van 'n skeidingsooreenkoms bly die gades getroud, is hulle wedersyds afhanklik van onderhoud en het gesamentlike toesig oor hul kinders. 'n Skeiding kan enige tyd sonder enige spesiale prosedure opgehef word as hulle weer saamwoon. Gades wat apart woon, word belas vanaf 1. Januarie van die skeidingsjaar afsonderlik.

Wanneer word 'n skeidingsooreenkoms aanbeveel??

’n Skeidingsooreenkoms kan lewens- en huishoudelike sake, maar ook onderhoud, toesig en belastingkwessies uitklaar. Skeidingsooreenkomste is wetlik bindend, maar mag slegs vir 'n kort tyd duur indien 'n gade byvoorbeeld 'n verandering in omstandighede eis en 'n geregtelike verandering of nietigverklaring veroorsaak.

Indien die gades steeds op 'n oplossingsgerigte wyse met mekaar kan kommunikeer, is dit raadsaam om 'n skeidingsooreenkoms te sluit, aangesien die verspreiding van huweliksake in die hof gewoonlik as baie onaangenaam ervaar word. ’n Skeidingsooreenkoms verlig ook enige geregtelike egskeidingsverrigtinge wat nog uitgevoer moet word. Veral in die geval van minder komplekse ekonomiese omstandighede en ekonomiese onafhanklikheid van die gades, maak 'n skeidingsooreenkoms 'n kostebesparende ooreenkoms moontlik sonder die betrokkenheid van prokureurs of howe.

Indien daar geen vertroue is dat die gade by die ooreenkomste sal hou nie, moet die ooreenkoms deur die skeihof goedgekeur word (sogenaamde "huweliksbeskermingshof"). As die gades haaks is of as daar geen vooruitsig op 'n vriendelike oplossing is nie, is daar net een manier om te gaan „Aansoek om beskerming teen die huwelik "in die hof.

Wie kan in die gedeelde woonstel bly??

As beide gades gelyke verblyfreg in die gedeelde woonstel het, maak dit nie saak wie die eienaar van die woonstel is of wie 'n huurooreenkoms geteken het nie. Indien die gades nie tot 'n ooreenkoms kan kom nie, sal die huweliksbeskermingsregter besluit wie in die gesinshuis mag bly vir die duur van die skeiding van die huwelik. In die meeste gevalle word die gade wat die reg van toesig vir die kinders saam ontvang die verblyfreg toegestaan. Indien daar geen onredelikheid is nie, sal die huweliksbeskermingsregter gewoonlik die verhuisende lewensmaat 'n tydperk van etlike weke toestaan ​​voordat hy uittrek.

In die geval van die skeiding is die eiendomsreg en dus die eiendom nog nie 'n kwessie nie, tensy een van die gades om die eiendomsskeiding aansoek doen. Die implementering van 'n skeiding van eiendom teen die wil van 'n gade is slegs moontlik met 'n hofbeslissing. Hiervoor is daar egter belangrike redes soos die verkwisting van bates deur 'n gade.

Huishoudelike items en kie.

Die verspreiding van ander bates soos huishoudelike besittings en sekuriteite kan ook in 'n skeidingsooreenkoms vasgestel word. Indien albei gades wil verhoed dat bates gedurende die skeidingstydperk voortgaan om op te bou, waarop die ander gade volgens die wet halwe aanspraak het, word 'n notariële eiendomsskeidingsooreenkoms aanbeveel. In die geval van 'n skeiding van eiendom, het die gades geen gemeenskaplike goed of skuld nie en gevolglik is daar geen verdeling aan die einde van die huwelik nie.

Leeswenk!

  • Gebroke hart noodhulp: hoe om die breuk te hanteer

Die gades is te eniger tyd daarop geregtig om inligting oor bates, inkomste en skuld van die ander gade te ontvang. Dit sluit ook die reg in om kwitansies te inspekteer sonder om spesifieke redes te verskaf. Hierdie regte geld ook indien die egpaar reeds geskei is.

Onderhoud en bewaring

Regte en verpligtinge met betrekking tot die skeidings-onderhoud en na-huwelikse onderhoud is ook deel van die skeidingsooreenkoms. Van groot belang is die opheldering van die bewaringswet of die versorgingsregulasies vir gewone minderjarige kinders, die besoekregte en die bedrag van kinderonderhoud. Ooreenkomste wat die gemeenskaplike kinders raak, sowel as ooreenkomste oor gade-onderhoud, word eers wetlik bindend met die goedkeuring van die hof.

’n Nadeel van die onderhoudsooreenkoms buite die hof is dat eise dikwels moeilik is om af te dwing. Dit is waar dat die skeidingsooreenkoms 'n voorlopige wetlike openingstitel is (verduideliking sien tweede kassie), wat afdwinging deur skuldafdwingingswet moontlik maak. Indien een van die gades egter na die skeiding terugwerkend 'n hofonderhoudsbepaling versoek, sal geen wetlike openbaarmaking gegee word met betrekking tot die onderhoud wat buite die hof ooreengekom is nie.

Daarbenewens vereis die kantonale onderhoudsbystand en die vooraf onderhoud gewoonlik geregtelike goedkeuring van kinderonderhoudbydraes. Indien daar dus 'n risiko is dat die betalende gade nie die onderhoud kan verskaf nie, word skeiding met die betrokkenheid van 'n hof aanbeveel. ’n Geregtelike skeiding kan ook lei tot hoër individuele pensioene vir ontvangers van AHV-pensioene. In elk geval moet ooreenkomste buite die hof altyd skriftelik aangeteken word.

Regulering van erfregte

In teenstelling met egskeiding, het skeiding geen wetlike betekenis vir wewenaars 'of wewenaars' pensioene of onderlinge erfregte. Selfs voor die egskeiding kan die gades egter wedersyds afstand doen van hul erfreg deur 'n notariële erfkontrak te onderteken. Elke gade kan die ander gade eensydig op die verpligte deel plaas in die geval van hul dood tydens die skeiding. Die regulering van erfporsie- en verpligte porsieregte kom sinvol voor, aangesien die ander gade steeds geregtig is op erfporsie tot die tyd van die egskeiding, wat gewoonlik nie deur een van die gades verlang word nie.

In 'n neutedop: Waarna om te kyk in 'n skeidingsooreenkoms

  • Verblyfreg in die voorheen gedeelde woonstel: wie bly in, wie trek uit en teen wanneer?
  • Verspreiding van huishoudelike items
  • Toesig- en sorgaandele vir gewone kinders
  • Reg om te besoek (ook gedurende die vakansie)
  • Onderhoudsbydraes aan gades
  • Kinderondersteuning vir elke kind
  • Sou die hof 'n skeiding van eiendom beveel? Indien wel, op watter tydstip?
  • Wie betaal uitstaande belasting??
  • Regskoste en wedersydse vergoeding vir die regstappe

Verduideliking van terme: Wat is 'n wettige openingstitel?

’n Wettige opening stel die skuldeiser in staat om ’n eis in hofverrigtinge af te dwing. Persoon A (skuldeiser) eis 'n sekere bedrag geld van persoon B (skuldenaar). Met 'n sogenaamde regsvoorstel ontken persoon B die geldeis - d.w.s. ontken dat hy die geld aan persoon A skuld - en bring sodoende die verrigtinge tot stilstand. Persoon A kan 'n oopstelling van die reg by die hof versoek om hierdie regsvoorstel deur persoon B te verwyder. Met hierdie wetlike openbaarmaking kan die vervolging voortgesit word. Wettige openbaarmaking is slegs moontlik indien die skuldenaar 'n skriftelike verklaring het waarin hy onderneem om 'n sekere bedrag geld te betaal.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here